บุคลากร
ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

AssistantProfessorDrurai

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไร จันทมัตตุการ
คณบดีคณะครุศาสตร์

รองคณบดีฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

dk5666_1375153511

ดร.เดชกุล  มัทวานุกูล
ที่ปรึกษาฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

1380878_483976731701614_872085891_n

นายคมสัน  สุพรรณภพ
นักวิชาการศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

IMG_2600xx-Small

นายระพี  ลุนลาว
นักวิชาการศึกษา
ฝ่ายพัสดุการเงินและงบประมาณ
รายวิชาการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2 (ทดลองสอน)

nockฃ2นายวิทวัส  อาโยวงษ์
นักวิชาการศึกษา
ฝ่ายธุรการ
รายวิชาการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1 (สังเกตการสอน)