การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

  0
  8289

  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

       ความหมาย  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา หมายถึง การจัดให้นักศึกษาได้ฝึกภาคปฏิบัติในการวางแผนการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูในสถานการณ์จริงในโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูอย่างต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลา 2 ภาคเรียน (1 ปีการศึกษา) ทั้งนี้เพื่อที่  จะให้นักศึกษาได้มีเวลานานพอในการเรียนรู้ประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานการณ์จริง ซึ่งจะช่วยให้กระบวนการผลิตครูสามารถผลิตครูที่มีคุณภาพ และมีคุณลักษณะที่เหมาะสมตามที่สังคมต้องการ

       หลักการ
  1. นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทั้งทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติได้ควบคู่กันไป
  2. นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนและได้รับประสบการณ์ในวิชาชีพครูจากสถานการณ์จริงได้มากที่สุด
  3. นักศึกษาได้คุ้นเคยการปฏิบัติงานในหน้าที่ครู จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูอย่างต่อเนื่องกันตลอดปีการศึกษา
  4. นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพื่อพัฒนาสมรรถภาพของตนเองให้สมบูรณ์ครบถ้วนมากที่สุด
  5. มหาวิทยาลัยและหน่วยงานผู้ใช้ครูได้ประสานงานกันอย่างใกล้ชิดในการร่วมกันเสริมสร้างการผลิตครูให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

   คำอธิบายรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

  1112233

  ตาราง  1  คำอธิบายรายวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขึ้นการปฏิบัติการสอน ในสถานศึกษา

   ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา นักศึกษาต้องได้รับผลการเรียนรายวิชาการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1 และ การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2  ไม่ต่ำกว่า “C” จึงจะมีสิทธิ์ในการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาได้

  ลักษณะของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
       การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่มีความสำคัญยิ่ง ซึ่งจะช่วยให้ได้ครูที่มีคุณลักษณะที่เหมาะสม กระบวนการฝึกต้องเป็นการฝึกที่ต่อเนื่องและควบคู่กันไปกับการเรียนการสอนภาคทฤษฎี ตั้งแต่เริ่มเข้าเป็นนักศึกษาในปีแรก จนกระทั่งสำเร็จการศึกษาปีสุดท้าย เพื่อนักศึกษาจะได้นำทฤษฎีการเรียนรู้ที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยไปทดลองและประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ครู ซึ่งจะเป็นการพัฒนาสมรรถภาพทั้ง 3 ด้าน คือ สมรรถภาพด้านความรู้ ด้านเทคนิควิธี และด้านคุณลักษณะให้ครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งแนวทางการปฏิบัติงานของนักศึกษาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา มีดังนี้
  1. ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและพิจารณาเลือกโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูร่วมกับอาจารย์นิเทศก์
  2. ประสานงานโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อแนะนำตัวและรับมอบรายวิชาที่จะดำเนินการสอนจากฝ่ายวิชาการของโรงเรียน เพื่อเตรียมวางแผนการจัดการเรียนรู้
  3. ส่งกำหนดการสอน โครงสร้างรายวิชา การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ให้อาจารย์นิเทศก์ตรวจสอบ
  4. เขียนแบบคำร้องขอปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (ปค.01) เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดก่อนการปฏิบัติการสอน โดยจะต้องได้รับการพิจารณาอนุญาตจาก อาจารย์ที่ปรึกษา , ประธานหลักสูตร , รองคณบดีฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู, และรองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะครุศาสตร์
  5. รับการปฐมนิเทศจากฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อให้เข้าใจถึงการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนของนักศึกษา
  6. รายงานตัวต่อโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและรับการนิเทศจากคณะผู้บริหารโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อทราบเกี่ยวกับกรอบงานของสถานศึกษา ตลอดจนงานในหน้าที่ประจำและงานพิเศษของนักศึกษา
  7. ร่วมวางแผนการออกแบบการจัดการเรียนรู้กับครูพี่เลี้ยง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติการสอน
  8. ศึกษาหน้าที่ความรับผิดชอบของนักศึกษาจากคู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ให้ชัดเจนว่าในระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูนั้น จะต้องปฏิบัติงานในหน้าที่ครูในเรื่องต่างๆ เช่น
  8.1 ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษาหรือครูประจำชั้น ปฏิบัติงานธุรการในชั้นเรียนต่างๆ เช่น การทำบัญชีเรียกชื่อ ปพ.5 ปพ.6 ปพ.8 สมุดประจำตัวนักเรียน สมุดประจำชั้น บันทึกการตรวจสุขภาพนักเรียน การจัดชั้นเรียน สังเกตการเรียนของนักเรียน กิจกรรมแนะแนวและงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
  8.2 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามสาขาวิชาเอกหรือวิชาเฉพาะด้านและสอดคล้องกับโครงสร้างการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ตามจำนวนชั่วโมงในตารางสอน
  8.3 วางแผนการจัดการเรียนรู้ตลอดช่วงระยะเวลาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและส่งแผนการจัดการเรียนรู้ให้ครูพี่เลี้ยงหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายตรวจสอบก่อนการสอน
  8.4 ปรับปรุงแก้ไขการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ตามข้อเสนอแนะที่ได้รับจากครูพี่เลี้ยง
  8.5 ผลิตสื่อการเรียนรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและพิจารณาแหล่งเรียนรู้ หรือเทคนิควิธีการมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ
  8.6 นำเสนอโครงการวิชาการหรือกิจกรรมพัฒนานักเรียนร่วมกิจกรรมกับครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูภาคเรียนละ 1 โครงการ (2 โครงการต่อ 1 ปีการศึกษา)/อาจเป็นโครงการ/กิจกรรมรายบุคคล (กรณีนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูคนเดียว) หรือโครงการกิจกรรมกลุ่มร่วมกับเพื่อนนักศึกษา
  8.7 นำเสนอเค้าโครงการวิจัยในชั้นเรียนในภาคเรียนที่ 1 และนำเสนอรายงานการวิจัยฉบับสมบรูณ์ในภาคเรียนที่ 2 ต่ออาจารย์นิเทศก์
  8.8 จัดป้ายนิเทศของชั้นเรียนหรือโรงเรียนโดยวางแผนไว้ล่วงหน้า
  8.9 จัดประชุมประจำสัปดาห์ของนักศึกษาในโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาร่วมกันพร้อมทั้งบันทึกการประชุมและรายงานผลการประชุมให้โรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูทราบเดือนละ 1 ครั้ง
  8.10 ปฏิบัติงานสนับสนุนการสอนที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ได้แก่ งานวิชาการ งานบริหารบุคคล งานบริหารทั่วไป และงานบริหารงบประมาณ
  8.11 จัดทำแฟ้มพัฒนางานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
  8.12 เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามวาระและโอกาส
  8.13 บันทึกการปฏิบัติงานประจำวันอย่างสม่ำเสมอและรับการประเมินจากครูพี่เลี้ยงหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายทุกสัปดาห์
  9. จัดสัมมนาระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่มหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมสัมมนาแบ่งกลุ่มตามสาขาวิชาร่วมกันเสนอปัญหาและแนวทางแก้ไขร่วมกันประเมินผล การปฏิบัติงานและการให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานสำหรับนักศึกษาในรุ่นต่อไป
  10. จัดนิทรรศการแสดงผลงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

  ระเบียบปฏิบัติของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
       1. นักศึกษาจะต้องเป็นผู้ที่ยื่นแบบคำร้องขอปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (ปค.01.) และต้องได้รับการพิจารณาอนุญาตให้ไปปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาได้ จากอาจารย์ที่ปรึกษาและประธานหลักสูตร
  2. นักศึกษาต้องศึกษากรอบงานของโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ศึกษาบุคลากรในโรงเรียนโดยการสังเกตอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม
  3. นักศึกษาจะต้องมีความรับผิดชอบงานในหน้าที่ ทั้งด้านการสอน การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ และงานที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและจากมหาวิทยาลัย
  4. นักศึกษาจะต้องมีเวลาในการปฏิบัติงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูทั้งหมด
  5. นักศึกษาจะต้องแต่งเครื่องแบบนักศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัยหรือตามที่โรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกำหนด
  6. นักศึกษาจะต้องไม่ประพฤติตนให้เป็นที่เสื่อมเสียชื่อเสียง เช่น เสพเครื่องดองของเมา เล่นการพนัน ประพฤติผิดในทางชู้สาว ฯลฯ ปฏิบัติตนตามระเบียบของสถานศึกษาและมหาวิทยาลัย
  7. นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตนตามคำแนะนำ คำตักเตือนของผู้บริหารโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์อย่างเคร่งครัด
  8. นักศึกษาจะต้องไปถึงโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูก่อนเวลาโรงเรียนปฏิบัติราชการอย่างน้อย 15 นาที และกลับที่พักภายหลังจากหมดเวลาปฏิบัติงานราชการ 15 นาทีเป็นอย่างน้อย
  9. นักศึกษาจะต้องลงเวลาการปฏิบัติงานทั้งมาและกลับตามความเป็นจริงในบัญชีลงเวลาการปฏิบัติงานที่ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกำหนดจัดไว้ให้
  10. การขออนุญาตลากิจหรือลาป่วย นักศึกษาจะต้องยื่นใบลาตามระเบียบของทางราชการต่อผู้บริหารโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ถ้าลากิจต้องส่งใบลาตามลำดับสายงาน ถ้าลาป่วยให้ส่งใบลาในวันที่ป่วยหรือวันแรกที่กลับมาทำการสอนหลังจากหายป่วยแล้ว
  11. ในระหว่างเวลาราชการ ถ้านักศึกษามีความจำเป็นจะต้องออกนอกบริเวณโรงเรียนให้ปฏิบัติตามระเบียบการออกนอกบริเวณโรงเรียนต่อครูพี่เลี้ยงหรือผู้บริหารโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
  12. นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางราชการเช่นเดียวกับครูประจำการในโรงเรียน
  13. นักศึกษาจะต้องรายงานให้ผู้บริหารโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและอาจารย์นิเทศก์ทราบทันที ถ้ามีเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่โรงเรียน มหาวิทยาลัยหรือต่อตัวนักศึกษาเอง
  14. นักศึกษาควรปรึกษาครูพี่เลี้ยงเกี่ยวกับการออกแบบการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ และต้องส่งให้ครูพี่เลี้ยงตรวจล่วงหน้าก่อนกำหนดการสอน 1 สัปดาห์
  15. หัวหน้านักศึกษาประจำโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจะต้องรายงานการมาสาย การขาด การลาของนักศึกษาครูในโรงเรียนให้อาจารย์นิเทศก์ทราบทุกครั้งที่มาทำการนิเทศและรายงานต่อฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูทุกเดือน
  16. นักศึกษาจะต้องจัดการประชุมปรึกษาหารือ เพื่อวางโครงการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาต่างๆ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันทุกสัปดาห์ และบันทึกผลการประชุมทุกครั้งและรายงานการประชุมให้อาจารย์นิเทศก์ทราบทุกครั้งที่มาทำการนิเทศและรายงานต่อฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูทุกเดือน
  17. นักศึกษาที่พักอาศัยในบ้านพักของโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจะต้องไม่นำบุคคลภายนอกมาพักค้างคืนในบ้านพัก เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้บริหารโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
  18. ถ้านักศึกษาประพฤติปฏิบัติตนไม่เหมาะสมกับการเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและเมื่อได้รับการว่ากล่าวตักเตือนแล้ว ยังไม่แก้ไขปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาให้นักศึกษาครูงดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในภาคเรียนนั้น
  19. นักศึกษาที่ไม่ผ่านการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ตามเกณฑ์จะต้องออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาใหม่ในปีการศึกษาต่อไปที่มหาวิทยาลัยจัดให้
  20. นักศึกษาต้องติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของตนเอง ก่อนตัดสินใจกระทำสิ่งใดควรใช้ความคิดพิจารณาไตร่ตรองให้รอบคอบและใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหา 21.แนวปฏิบัติหากนักศึกษาพบว่ามีปัญหากับครูพี่เลี้ยงและ/หรืออาจารย์นิเทศในระหว่างการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
  1) กรณีพบปัญหากับครูพี่เลี้ยงหรือโรงเรียน
  1. วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาร่วมกับอาจารย์นิเทศหรือประธานสาขาวิชา
  2. ดำเนินการแก้ปัญหาร่วมกับโรงเรียน
  3. สรุปชี้แจงให้เกิดความเข้าใจร่วมกันทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
  4. มีการนำเสนอสรุปข้อมูลต่อฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป
  2) กรณีที่พบปัญหากับอาจารย์นิเทศก์
  1. ขอคำปรึกษาจากฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
  2. ดำเนินการแก้ปัญหาร่วมกับฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
  3. หากเป็นปัญหาระดับร้ายแรงและส่งผลกระทบต่อกระบวนการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาจะต้องมีการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และดำเนินตามกระบวนการพิจารณาที่กำหนดไว้ต่อไป

  แนวทางการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
       1. นักศึกษาจะต้องมีผลการประเมินผ่านในรายวิชา การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1 และการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2 ในระดับไม่ต่ำกว่า “C” ในกรณีที่นักศึกษายังไม่ผ่านในรายวิชาใดวิชาหนึ่งจะต้องซ่อมเสริมให้ผ่านเสียก่อนจึงจะปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาได้
       2. การประเมินผลในรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จะเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูหรือการปฏิบัติงานตามสาขาที่เรียน เพื่อวินิจฉัยข้อดีและข้อควรปรับปรุงแก้ไขเป็นช่วงๆ ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาได้ทราบผลการประเมินและการปรับปรุงแก้ไขได้คุณภาพที่พึงประสงค์ แล้วจึงประเมินผลในช่วงสุดท้ายเพื่อตัดสินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา
  3. การประเมินผลจะต้องมีการประเมินเกี่ยวกับเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ และการปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยกำหนด การประเมินในรายวิชา การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ถ้าได้คะแนนต่ำกว่า “C” ถือว่าสอบตก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนวิชานี้ใหม่
  4. รายละเอียดของแบบประเมินผลสามารถศึกษาจากภาคผนวกของคู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

  (ร่าง)การประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา มีรายละเอียดแสดงตามตาราง ดังนี้ (รอการประชุมพิจารณาร่างการประเมินดังกล่าวอีกครั้ง)

  catssssss

  ตารางที่ 2 ร่างการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา มหาวิทยาลัย  ราชภัฏสุรินทร์

  (หมายเหตุ ร่างการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา อยู่ในขั้นการพิจารณา และจะมีการแจ้งประกาศแนวทางการประเมินผลที่ถูกต้องให้ทราบภายในเดือนพฤษภาคม 2560 ต่อไป )

  วิเคราะห์ผลการประเมิน
       คณะกรรมการดำเนินงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูนำคะแนนจากผู้ประเมินทุกฝ่ายมารวมกัน โดยเทียบน้ำหนักเฉลี่ยเป็นเกรดขั้นสุดท้ายตามเกณฑ์ประเมินผลเป็นค่าระดับคะแนน 8 ระดับ ดังนี้

  cats11

  ตาราง 3 ระดับคะแนน ผลการประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

  ไม่มีความคิดเห็น

  ทิ้งคำตอบไว้