ข่าวสาร / ประกาศรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 1/60

0
16181

 ประกาศวันที่ 11 ส.ค. 2560

6e32878542a4a6b86e640204d951fbff

**คลิ๊กที่นี้**เพื่อดาวโหลดหนังสือราชการ และกำหนดการจัดโครงการสัมมนาฯ

กำหนดการสัมมนาระหว่างฝึก 60

…………………………………………………………………………….

ประกาศวันที่ 23 ก.ค. 2560

ขออนุญาต

 **คลิ๊กที่นี้**เพื่อดาวโหลดหนังสือขออนุญาต

 ตัวอย่างการกรอกรายละเอียดข้อมูล

 111

2222

 …………………………………………………………………………….

ประกาศวันที่ 18 ก.ค. 2560

เปิดปิด**คลิ๊กที่นี้** เพื่อ รายงานข้อมูล 

**คลิ๊กที่นี้** เพื่อ ดูผลการรายงานข้อมูล 

—————————————————————————–

ประกาศวันที่ 12 ก.ค. 2560

เตือน

ประกาศรวม 2

“คลิ๊ก” เพื่อ ดาวโหลดหนังสือราชการ

“คลิ๊ก” เพื่อ ตรวจสอบลำดับข้อมูลโรงเรียน

“คลิ๊ก” เพื่อ รายงานผลการส่งสำเนาแต่งตั้งครูพี่เลี้ยง
(ส่งข้อมูลเฉพาะตัวแทนที่นำส่ง)

“คลิ๊ก” เพื่อ ตรวจสอบการส่งสำเนาครูพี่เลี้ยง 

ประกาศรวม 1

————————————————————————————————–

ประกาศวันที่ 21 มิ.ย. 2560

เรื่องแนวทางการประเมินผลรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

เกณฑ์ประเมิน

**คลิ๊กที่นี้เพื่อ**ดาวโหลด ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
เรื่อง แนวทางการประเมินผลรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2560

**คลิ๊กที่นี้เพื่อ**ดาวโหลด แบบประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

แบบบันทึกการนิเทศก์

**คลิ๊กที่นี้เพื่อ**ดาวโหลด แบบบันทึกการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560
(ฉบับปรับปรุงล่าสุด และขอให้นักศึกษาดาวโหลดเพื่อเตรียมรับการมานิเทศ
โดยอาจารย์นิเทศก์ต่อไป และหลังจากที่ เสร็จสิ้นการนิเทศที่โรงเรียนแล้ว
ขอความอนุเคราะห์ให้ ผอ. หรือ ครูพี่เลี้ยง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ลงนามในเอกสารฉบับนี้ ซึ่งจะเป็นการรับรองว่าอาจารย์มานิเทศนักศึกษาจริง และเพื่อเป็นเอกสารแนบทำเรื่องเบิกค่าไปราชการนิเทศนักศึกษาต่อไป)

————————————————————————————————–

ประกาศวันที่ 11 พ.ค. 2560

เรื่อง
1.**คลิ๊กที่นี้เพื่อ** ดาวโหลด ปฏิทินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ ชั้นปีที่ 5
(ฉบับที่ 2 วันที่ 9พ.ค.60)
2.**คลิ๊กที่นี้เพื่อ** ดาวโหลด ปฏิทินแนวทางการปฏิบัติงานของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ปีการศึกษา2560 (รวม 22 สัปดาห์)
3.**คลิ๊กที่นี้เพื่อ** ดาวโหลด แฟ้มพัฒนางานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู รูปแบบไฟล์ WORD
4.**คลิ๊กที่นี้เพื่อดาวโหลด**สรุปผลการพิจารณาอนุมัติให้นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (1005801) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ครั้งที่ 3 วันที่ 11 พ.ค.2560

————————————————————————————————–

ประกาศวันที่ 3 พ.ค. 2560

คู่มือ**คลิ๊กที่นี้เพื่อดาวโหลด**  คู่มือการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (ฉบับร่าง รอการประชุมเพื่อพิจารณาเกณฑ์การวัดและประเมินผล) ขอให้นักศึกษาดาวโหลด สั่งพิพม์ และเข้าเล่ม ศึกษาทำความเข้าใจ โดยนำคู่มือดังกล่าวมาในวันปฐมนิเทศด้วย

—————————————————————————————————

กำหนดการปฐมนิเทศเตรียมนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑  นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. ๕ ปี) ชั้นปีที่ ๕  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น ๓ อาคาร ๔๑

cats55

 

**********************************************************************************************

ประกาศวันที่ 2 พ.ค. 2560

**คลิ๊กที่นี้เพื่อดาวโหลด**สรุปผลการพิจารณาอนุมัติให้นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (1005801) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ครั้งที่ 1 วันที่ 2 พ.ค.2560
ครั้งที่ 2 วันที่ 3 พ.ค.2560
ครั้งที่ 3 วันที่ 11 พ.ค.2560

*********************************************************************************************

ประกาศวันที่ 26 เม.ย. 2560

เลื่อนการปฐมนิเทศ

*********************************************************************************************

ประกาศวันที่ 24 มี.ค. 2560

**คลิ๊กเพื่อดาวโหลด** บัญชีรายชื่อต้นแบบ (FILE WORD) เพื่อให้ตัวแทนแต่ละโรงเรียนจัดทำข้อมูล และนำส่งฝ่ายฝึกฯ ในวันที่ 26 มี.ค.60
เวลา 08.30-12.00น. ต่อไป

*********************************************************************************************

ประกาศวันที่ 23 มี.ค. 2560

ประกาศ

เพิ่มเติม 2

*********************************************************************************************

ประกาศวันที่ 3 มี.ค. 2560

ประกาศรายชื่อโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนภายในจังหวัดสุรินทร์
ดาวโหลด >> https://goo.gl/iXUg2N
—————————————————–
โรงเรียนภายนอกจังหวัดสุรินทร์
ดาวโหลด >> https://goo.gl/2snMfc

เกณฑ์

*********************************************************************************************

ประกาศวันที่ 28 ก.พ. 2560

ปฏิทินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.5ปี) ภาคปกติ ชั้นปีที่ 5
ดาวโหลด รูปแบบ PDF https://goo.gl/tPNkqS

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้