สำรวจความต้องการรับนักศึกษาฝึกสอน 2560 (กรณีโรงเรียนต่างจังหวัด)

0
5227

ประกาศรายชื่อโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนภายในจังหวัดสุรินทร์
ดาวโหลด >> https://goo.gl/iXUg2N
—————————————————–
โรงเรียนภายนอกจังหวัดสุรินทร์
ดาวโหลด >> https://goo.gl/2snMfc

เพิ่มเติม 2

เกณฑ์


**สำหรับนักศึกษา**

ขั้นตอนการขออนุญาตสำรวจโรงเรียนภายนอกจังหวัดสุรินทร์ที่มีความต้องการรับนักศึกษา
1.นักศึกษา ดาวโหลดแบบบันทึกข้อความขออนุญาตสำรวจโรงเรียนภายนอกจังหวัดสุรินทร์ที่มีความต้องการรับนักศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วย 1.บันทึกข้อความขออนุญาต 2.รายชื่อนักศึกษาที่มีความประสงค์ที่จะขออนุญาตฯ
**คลิ๊กที่นี้** เพื่อดาวโหลดหนังสือขออนุญาตดังกล่าว

2.นักศึกษาจะต้องสำรวจและรวบรวมเพื่อนในสาขา ว่ามีผู้ใดต้องการสำรวจโรงเรียนต่างจังหวัด และกรอกรายละเอียดลองในเอกสารรายชื่อนักศึกษาที่มีความประสงค์ที่จะขออนุญาตฯ
3.นำหนังสือทั้งหมดส่งให้ประธานสาขาพิจารณาอนุญาตเป็นลำดับที่ 1 และนำส่งฝ่ายฝึกฯเพื่อพิจารณาเป็นลำดับที่ 2 ต่อไป
4.รับหนังสือขอสำรวจความประสงค์ขอรับนักศึกษาเพื่อปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จากฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อนำส่งให้กับโรงเรียนสำรวจความต้องการต่อไป

หมายเหตุ
1.กรณีโรงเรียนที่มีความประสงค์โดยไม่ได้ผ่านนักศึกษา ขอให้ติดต่อโดยตรงที่ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
2.ห้ามนักศึกษาไปติดต่อโรงเรียนโดยไม่ขออนุญาตประธานสาขาวิชาหรือฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
3.ห้ามนำหนังสือไปสำเนา กรุณาทำตามขั้นตอนที่ฝ่ายฝึกฯกำหนดเท่านั้น
4.รายชื่อที่ถูกสำรวจจะต้องตรงกับหนังสือบันทึกข้อความที่นักศึกษาขออนุญาตเท่านั้น

_____________________________________________________________________

***สำหรับโรงเรียนนอกพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ที่ต้องการสำรวจความต้องการรับนักศึกษา***

**คลิ๊กที่นี้**เพื่อไปยังLINKสำหรับกรอกข้อความต้องการรับนักศึกษาฝึกสอน
**คลิ๊กที่นี้**เพื่อตรวจสอบการส่งข้อมูลข้อมูล

แบบสำรวจข้อมูลโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (สำหรับโรงเรียนต่างจังหวัด)
สำหรับการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
***************************************************************************************************************************************************
คำชี้แจง
1. แบบสำรวจข้อมูลโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูนี้ มีจุดมุ่งหมาย เพื่อทราบความต้องการรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.5ปี) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ไปปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา ในสถานศึกษาของท่าน โดยจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่คุรุสภากำหนด และเพื่อใช้เป็นข้อมูลให้กับนักศึกษาในแต่ละสาขาวิชาเอก ที่ต้องการเลือกโรงเรียนเพื่อปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ให้เป็นไปตามความต้องการของโรงเรียนและเป็นไปตามเกณฑืที่คุรุสภากำหนด
2. ท่านจะต้องเข้าสู่ระบบ Gmail ก่อนการกรอกข้อมูลความต้องการ ( 1 โรงเรียน ต่อ 1 Gmail เท่านั้น และห้ามใช้ Gmail ซ้ำซ้อนกับโรงเรียนอื่นๆ )
3. ท่านสามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลเดิมได้หลังจากที่ยืนยันและจัดส่งข้อมูลมาแล้ว โดยเข้าระบบ Gmail ของผู้ใช้เดิมและทำการแก้ไขให้ถูกต้อง
4. ขอความกรุณา อย่าส่งข้อมูลซ้ำซ้อน
5. ติดต่อสอบถาม ขอคำปรึกษา ได้ที่ ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มรภ.สุรินทร์ หมายเลขโทรศัพท์ 044-041556 ในวันเวลาราชการ

หมายเหตุ
ระบบจะถูกปิดในวันที่ 10 ก.พ. 2560

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้