สำรวจความประสงค์ขอรับนักศึกษาเพื่อปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ปี 2560

0
16742

ประกาศรายชื่อโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนภายในจังหวัดสุรินทร์
ดาวโหลด >> https://goo.gl/iXUg2N
—————————————————–
โรงเรียนภายนอกจังหวัดสุรินทร์
ดาวโหลด >> https://goo.gl/2snMfc

เพิ่มเติม 2

 

 

%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%b5-60

เกณฑ์


++++
กรณีโรงเรียนต่างจังหวัด >>**คลิ๊กที่นี้** <<
 ปิดระบบแล้ว

**คลิ๊กที่นี้**เพื่อดาวโหลดหนังสือ เรื่อง สำรวจความประสงค์ของรับนักศึกษาฯ (เฉพาะจังหวัดสุรินทร์) ปิดระบบแล้ว

**คลิ๊กที่นี้**เพื่อไปยังแบบสำรวจข้อมูลโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู(เฉพาะจังหวัดสุรินทร์) ปิดระบบแล้ว

**คลิ๊กที่นี้**เพื่อตรวจสอบการส่งข้อมูล(เฉพาะจังหวัดสุรินทร์)

แบบสำรวจข้อมูลโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สำหรับการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
******************************************************************************************************************************************
คำชี้แจง
1. แบบสำรวจข้อมูลโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูนี้ มีจุดมุ่งหมาย เพื่อทราบความต้องการรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.5ปี) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ไปปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา ในสถานศึกษาของท่าน โดยจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่คุรุสภากำหนด และเพื่อใช้เป็นข้อมูลให้กับนักศึกษาในแต่ละสาขาวิชาเอก ที่ต้องการเลือกโรงเรียนเพื่อปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ให้เป็นไปตามความต้องการของโรงเรียนและเป็นไปตามเกณฑืที่คุรุสภากำหนด
2. ท่านจะต้องเข้าสู่ระบบ Gmail ก่อนการกรอกข้อมูลความต้องการ ( 1 โรงเรียน ต่อ 1 Gmail เท่านั้น และห้ามใช้ Gmail ซ้ำซ้อนกับโรงเรียนอื่นๆ )
3. ท่านสามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลเดิมได้หลังจากที่ยืนยันและจัดส่งข้อมูลมาแล้ว โดยเข้าระบบ Gmail ของผู้ใช้เดิมและทำการแก้ไขให้ถูกต้อง
4. ขอความกรุณา อย่าส่งข้อมูลซ้ำซ้อน
5. ติดต่อสอบถาม ขอคำปรึกษา ได้ที่ ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มรภ.สุรินทร์ หมายเลขโทรศัพท์
044-041556 ในวันเวลาราชการ

หมายเหตุ
ระบบจะถูกปิดในวันที่ 10 ก.พ. 2560

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้