โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์ ประจำปี 2559

0
3115

ประกาศ  28  มิถุนายน  2559
**คลิ๊ก!! ดาวโหลด**
 
หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์ โรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2559  (เฉพาะโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์เท่านั้น)
หมายเหตุ    
      –  ขอให้ประธานนักศึกษาแต่ละโรงเรียน(เฉพาะโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์เท่านั้น) ดาวโหลด หนังสือ เลขที่ ศธ.0546.02/546 เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง   และนำส่งโรงเรียน เพื่อแจ้งให้ ผู้อำนวยการโรงเรียน ตัวแทนครูพี่เลี้ยง และตัวแทนนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในวันเวลาตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

…………………………………………………………………………………………………..

เรื่อง     ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง

เรียน    ผู้อำนวยโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ที่มีนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (ภาคปกติ) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ทุกโรงเรียน

ด้วยฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้จัดทำโครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง  ในสถานศึกษาที่นักศึกษาไปปฏิบัติการสอน เป็นระยะเวลา 2 ภาคเรียน (1 ปีการศึกษา) และเป็นการสร้างสัมพันธภาพในความร่วมมือผลิตนักศึกษา ซึ่งจะเป็นครูวิชาชีพในอนาคต ระหว่างโรงเรียนฝึกประสบการณ์  วิชาชีพครูและคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบไปด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน ตัวแทนครูพี่เลี้ยง และตัวแทนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เฉพาะโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสุรินทร์
ดังนั้น  เพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  จึงขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ตัวแทนครูพี่เลี้ยงจำนวน 1 ท่าน และตัวแทนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจำนวน 1 ท่าน เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยงโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2559 ตามตารางการจัดโครงการที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภดล   พูลสวัสดิ์)
คณบดีคณะครุศาสตร์

……………………………………………………………………………………………………………………….

ตารางการจัดโครงการสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ที่ กลุ่มเป้าหมาย วัน/เวลา สถานที่
1 ผู้อำนวยการสถานศึกษา ตัวแทนครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และตัวแทนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 2 4  ก.ค. 2559
13.00-น.14.00น.
หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 2
2 ผู้อำนวยการสถานศึกษา ตัวแทนครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และตัวแทนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 และ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 5  ก.ค. 2559
13.00-น.14.00น.
หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3
3 ผู้อำนวยการสถานศึกษา ตัวแทนครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และตัวแทนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 1  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา สุรินทร์ ๓๓
สังกัด สกอ. และ มท.
6  ก.ค. 2559
13.00-น.14.00น.
ห้องประชุมช้างเผือก อาคาร 41
ชั้น 3 คณะครุศาสตร์

 

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้