เอกสารสำหรับอาจารย์นิเทศก์ ปีการศึกษา 2561

0
3321

ปีการศึกษา 2561

ดาวโหลด!!รวมเอกสารที่เกี่ยวข้องการการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

……………………………………………………………………………….

ปีการศึกษา 2560

รวมเอกสารที่เกี่ยวข้องการการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

 ………………………………………………………………………………
ปีการศึกษา 2559

**คลิ๊กเพื่อดาวโหลด**คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์ ปีการศึกษา 2559**
*
***********************************************************************

ประกาศวันที่ 1 ธันวาคม 2559

เรื่อง ดาวโหลดประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง แนวทางการประเมินผลการรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาฯ ** คลิ๊กเพื่อดาวโหลด **

**ดาวโหลด** รายชื่อนักศึกษาและอาจารย์นิเทศก์ รายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 1005802 ภาคเรียนที่ 2/ 2559

************************************************************************************

ประกาศวันที่ 1 ตุลาคม 2559

เรื่อง ดาวโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องในรายวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (1005802)
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

1.  **คลิ๊กเพื่อดาวโหลด**ปฏิทินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2  2/59
2.  **คลิ๊กเพื่อดาวโหลด**แนวทางการวัดและประเมินผลการปฏิบัติการสอน 2  2/59
3.  **คลิ๊กเพื่อดาวโหลด**แบบประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2  2/59 (ปรับปรุงข้อมูล 18 ก.พ.60)

************************************************************************************

เรื่อง ดาวโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องในรายวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (1005801)
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (กรณี พิเศษ ขออนุญาต คุรุสภา 18 คน )

1.  **คลิ๊กเพื่อดาวโหลด**ปฏิทินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  2/59
2.  **คลิ๊กเพื่อดาวโหลด**แนวทางการวัดและประเมินผลการปฏิบัติการสอน 1  2/59
3.  **คลิ๊กเพื่อดาวโหลด**แบบประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  2/59 (ปรับปรุงข้อมูล 18 ก.พ.60)

…………………………………………………………………………

ประกาศวันที่ 22 มิถุนายน 2559
เรื่องดาวโหลดเอกสารประกอบการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

1.คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์ ปี 59 ฯ >>> **คลิ๊กเพื่อดาวโหลด**
2.เอกสารขอใช้รถไปราชการ >>> **คลิ๊กเพื่อดาวโหลด**
3.แบบบันทึกผลการนิเทศ 
>>> **คลิ๊กเพื่อดาวโหลด**
4.ตัวอย่างเอกสารการเบิกจ่ายการไปนิเทศนักศึกษา 
>>> กรุณาติดต่อที่ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
5.แนวทางการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปี 2559 >>> **คลิ๊กเพื่อดาวโหลด**
6.ปฏิทินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ฯ ปี2559(ฉบับที่ 2 วันที่ 20 มิ.ย.59)>> **คลิ๊กเพื่อดาวโหลด**
7.แบบประเมินผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  ปีการศึกษา 2559 (ปค.3/2,ปค.4/2,ปค.5/1,ปค.6
ประเมินโดยอาจารย์นิเทศก์) 
>> **คลิ๊กเพื่อดาวโหลด**

……………………………………………………………………………………………………………………..

**ดาวโหลด** แบบเสนอรายชื่ออาจารย์นิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ประจำปีการศึกษา 2559
หมายเหตุ
ปรับปรุงข้อมูล ครั้งที่  1  วันที่ 28/04/59 เวลา16.07น.
ปรับปรุงข้อมูล ครั้งที่  2  วันที่ 30/04/59 เวลา00.18น.
ปรับปรุงข้อมูล ครั้งที่  3  วันที่ 12/05/59 เวลา12.46น.
ปรับปรุงข้อมูล ครั้งที่  4  วันที่ 28/06/59 เวลา16.37น.  ( ล่าสุด)

…………………………………………………………………………………………………………………….

**ดาวโหลด** แบบเสนอรายชื่ออาจารย์นิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ประจำปีการศึกษา 2559

……………………………………………………………………………………………………………………..

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาอาจารย์นิเทศก์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

๑.คณาจารย์นิเทศก์มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโท (กรณีหลักสูตร ป.ตรี ) และ ไม่ต่ำกว่า ป.เอก (ในกรณีหลักสูตรป.โท/เอก) ในสาขาวิชาที่จะนิเทศ หรือมีประสบการณ์ในการนิเทศมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี ในกรณีที่มีประสบการณ์ไม่ได้มาตรฐาน ให้ใช้ในการนิเทศร่วมกับผู้ที่มีประสบการณ์ตามมาตรฐาน
๒.คณาจารย์นิเทศก์มีจำนวนที่เหมาะสม ทั้งนี้ไม่เกิน ๑ : ๑๐
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
อ้างอิงจาก  ประกาศคุรุสภา  เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อประกอบวิชาชีพ  พ.ศ.๒๕๕๗

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้