ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่มีความต้องการรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2559

1
16948

ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่มีความต้องการรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ปีการศึกษา 2559
(สิ้นสุดวันสำรวจ 20 มี.ค.59)
<<LINK_ไฟล์ PDF>>  รายชื่อโรงเรียน(ข้อมูลครู/ข้อมูลความต้องการ)
<<LINK_ไฟล์ PDF>>  รายชื่อโรงเรียน(ข้อมูลสวัสดิการที่ให้นักศึกษาได้)
**แนะนำสั่งพิมพ์ในกระดาษ F14 เพื่อให้ได้ขนาดที่มาตรฐาน**

โรงเรียน เพิ่มเติม

<<LINK_ไฟล์ PDF>>  รายชื่อโรงเรียนที่มีความประสงค์รับนักศึกษา เพิ่มเติม

………………………………………………………………………………….

<<LINKดาวโหลด>>  ปฏิทินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ปีการศึกษา 2559

…………………………………………………………………………………..

หมายเหตุ
**นักศึกษามีความประสงค์จะไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ณ โรงเรียนในพื้นที่ต่างจังหวัด หรือ โรงเรียนที่ไม่ปรากฏรายชื่อที่ประกาศไป ขอให้นักศึกษาติดต่อสาขาวิชาเพื่อดำเนินการสำรวจ โดย ใช้แบบฟอร์มตามที่ได้จัดส่งไปยังสาขาวิชา และจะต้องให้โรงเรียนดำเนินการกรอกข้อมูลความต้องการผ่านทางระบบออนไลน์ที่ http://td.edu.srru.ac.th/?p=254  ซึ่งมีระยะเวลาในการเพิ่มเติม ข้อมูลโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 23 – 27 มีนาคม 59 และจะประกาศรายชื่อโรงเรียนเพิ่มเติมให้นักศึกษาทราบภายในวันที่ 28 มีนาคม 59 ต่อไป  (หนัง สือ นำส่งไปยังสาขานั้น ได้จัดส่งไปในวันที่ 23 มี.ค. 59 และจะดำเนินการตามขั้นตอนและสไปถึงสาขาภายในบ่ายวันที่ 24 มี.ค.59 หากไม่พบแบบฟอร์มหรือหนังสือแจ้งไปยังสาขาใดๆ ขอให้นักศึกษาติดต่อที่ ธุรการของคณะที่สาขาสังกัดอยู่

………………………………………………………………………………………………..

หลักเกณฑ์ ในการเลือกโรงเรียนเพื่อปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
1.ครูพี่เลี้ยง จะต้องมีคุณวุฒิและมีประสบการณ์ตรงกับการปฏิบัติการสอนของนักศึกษา เท่านั้น
2.โรงเรียนจะต้องจัดชั่วโมงสอนในวิชาเอกหรือวิชาเฉพาะด้านไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 8 ชั่วโมง
3.โรงเรียนจะต้องมีผลการประเมิน สมศ.รอบที่ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน หรือ หากยังไม่ได้รับประเมินรอบที่ 3 ให้ใช้ผลการประเมินสมศ.จากรอบที่ 2

 

1 ความคิดเห็น

  1. ขออนุญาตสอบถามเรื่องการย้ายโรงเรียน
    เนื่องด้วยโรงเรียนที่จะย้ายไปไม่มีรายชื่อในฝ่ายฝึกฯประกาศ
    แต่ทางโรงเรียนอนุญาตให้นักศึกษาย้ายมาได้
    ดังนั้นต้องทำเอกสารหรือไม่อย่างไร ขอบคุณครับ

ทิ้งคำตอบไว้