ทดลองสอน สาขาวิชาบรรณารักษ์ฯ

0
1400

กระดานข่าวสารและประกาศ
สำหรับนักศึกษาสาขาบรรณารักษ์ฯ รายวิชาการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2 (ทดลองสอน
ภาคเรียนที่ 2/58
………………………………………………………………………………………….

เรื่องที่ 1 ประกาศ เมื่อวันที่ 31 ม.ค.59
ขอใหนักศึกษาสาขาบรรณารักษ์ฯทุกคน ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2 (ทดลองสอน) ภาคเรียนที่ 2/58 รายงานผลการดำเนินงานรายวิชาดังกล่าว ตามหัวข้อที่กำหนดให้ ใน ลิ้ง ที่แนบมาพร้อมนี้ (ระยะเวลาในการดำเนินการ 10 ม.ค.-3 ก.พ.59)
<< LINK >> รายงานข้อมูลฯ 
หมายเหตุ
1.จะต้องใช้ gmail ในการกรอกข้อมูล
2.สามารถกลับมาแก้ไขข้อมูลได้ หลังจากส่งข้อมูลแล้ว
**หากนักศึกษามีปัญหากรุณาส่งข้อความมาสอบถามฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู**

…………………………………………………………………………………….

เรื่องที่ 2 ประกาศ เมื่อวันที่ 31 ม.ค.59
เพื่อให้การดำเนินการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ เป็นไปในทางเดียวกัน
จึงขอให้นักศึกษาทุกคนดำเนินการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ตามรูปแบบ ที่ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กำหนด และสามารถปรับ/เพิ่ม ข้อมูลเนื้อหา ได้ตามความเหมาะสม แต่ขอให้องค์ประกอบครบตามที่ฝ่ายฝึกฯกำหนด
<<ดาวโหลด องค์ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้>>

…………………………………………………………………………………….

เรื่องที่ 3 ประกาศ เมื่อวันที่ 31 ม.ค.59
ปฏิทินการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชาการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2 (ทดลองสอน) สาขาวิชาบรรณารักษ์ฯ
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
catsrwerwrwrwerwr

…………………………………………………………………………………….

เรื่องที่ 4 ประกาศ เมื่อวันที่ 31 ม.ค.59
แผนการจัดการเรียนรู้

1.ดำเนินการตามรายวิชาที่ครูพี่เลี้ยงมอบหมาย
2.ในกรณีที่โรงเรียนไม่สามารถจัดรายวิชาที่ตรงกับสาขาของนักศึกษา ได้นั้น สามารถที่จะทดลองสอน
ในรายวิชาที่อยู่อยู่ในกลุ่มสาระของนักศึกษาได้ หรือ ขออนุญาตโรงเรียนทำแผนในวิชาเอกของตนเองไปสอนก็สามารถทำได้แต่จะต้องได้รับการอนุญาตจากทางโรงเรียนก่อน

…………………………………………………………………………………….

เรื่องที่ 5 ประกาศ เมื่อวันที่ 2 ก.พ.59
ประกาศจากฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
เรื่องแผนการจัดการเรียนรู้
1.ขอให้นักศึกษานำส่งแผนการจัดการเรียนรู้ที่จะใช้สอนจริงในรายวิชาทดลองสอน ส่งวันที่ 3 ก.พ.59 เวลา 13.30น. เป็นต้นไป ส่งที่ห้องฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพรู
2.แผนที่ส่งฝ่ายฝึกฯนั้น จะเป็นไปตามองค์ประกอบที่ได้แจ้งให้นักศึกษาทราบ ตั้งแต่วันที่ 31 ม.ค.59
3.นักศึกษา จะต้อง เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 2 ในรูปแบบของโรงเรียน และใช้สอนจริง โดยแผนที่สองนั้นครูพี่เลี้ยงจะเป็นผู้ประเมิน
4.แผนการจัดการเรียนรู้ทั้งสองแผน จะต้องมีการลงนามจาก ครูพี่เลี้ยง ในวันที่กลับมาจากการทดลองสอน
…………………………………………………………………………………….
เรื่องที่ 6 ประกาศ เมื่อวันที่ 4 ก.พ.59
สรุปผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้
ข้อเสนอแนะ
1.การกำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ (Objectives) เป็นการกำหนดสิ่งที่ต้องการให้ผู้เรียนมีหรือบรรลุซึ่งมีทั้ง ด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติ ทั้งนี้ การเขียนจุดประสงค์การเรียนรู้ที่สมบูรณ์นั้นจะต้องเขียนให้ครอบคลุมพฤติกรรมทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านพุทธิพิสัย ด้านจิตพิสัย ด้านทักษะพิสัย2.ระบุและกำหนดเกณฑ์ในการวัดผลในแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน ว่าจะวัดอย่างไร ใช้เครื่องมืออะไรในการวัด เกณฑ์ในการวัด

3.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน

4. ยึดเทคนิคการสอนต่างๆ ที่จะช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้

5. สื่อที่ใช้ควรเลือกให้สอดคล้องกับเนื้อหา สื่อดังกล่าวต้องช่วยให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในหลักการได้ง่าย และจะต้องผลิตสื่อที่นอกเหนือจากใบความรู้

สิ่งที่นักศึกษาจะต้องดำเนินการจัดทำส่งเพิ่มเติมทุกคน คือ
1.จะต้องจัดทำ สื่อ ที่ใช้ประกอบการสอน โดยเป็นสื่อที่นักศึกษาสร้างขึ้นเอง และจะระบุไปในแผนการจัดการเรียนรู้ (ไม่ใช้ใบความรู้)
2. จะต้องจัดทำ เอกสารประกอบการประเมินคุณลักษณะความเป็นครูวิชาชีพ รายวิชาการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2 (ขั้นการทดลองสอน) ตามรูปแบบที่กำหนดให้
>> ดาวโหลด รูปแบบที่กำหนดให้ << https://goo.gl/LdRpBw
>> ตัวอย่างการจัดทำเอกสารประกอบการประเมินของ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 << https://goo.gl/3NWYjT

ทั้งสองข้อ ดำเนินการส่งหลังจากทดลองสอนเสร็จสิ้นแล้ว

…………………………………………………………………………………….

เรื่องที่ 7 ประกาศ เมื่อวันที่ 21 ก.พ.59

ปฏิทินการปฏิบัติงานวิชาชีพครู ๒ (ทดลองสอน) เฉพาะสาขาบรรณารักษ์ฯ

…………………………………………………………………………………….

เรื่องที่ 8 ประกาศ เมื่อวันที่ 1 มี.ค.59

เปลี่ยนแปลง

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้