ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

**ขอให้นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ที่กำลังปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในรายวิชา การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ทุกคนรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการไปปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ได้แก่ 1.ข้อมูลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของนักศึกษา 2.ข้อมูลครูพี่เลี้ยงของนักศึกษา โดยรายงานข้อมูล ตามลิ้งที่กำหนดให้ โดยนักศึกษา จะต้อง เข้าสู่บัญชี Gmail ก่อนที่จะเข้าไปดำเนินการ มิเช่นนั้นจะไม่สามารถดำเนินการได้  (หากนักศึกษาไม่มีบัญชี Gmail นักศึกษาจะต้องสมัครและดำเนินการให้เรียบร้อย) ********************************************************************* หมายเหตุ **สำคัญมากๆ**    - รายงานข้อมูล ได้เพียง1 คน ต่อ 1 ข้อมูล  เท่านั้น และ...

ประกาศ  29 ส.ค. 59 เรื่อง คณะกรรมการประเมินการสัมมนา .......................................................................................... **คลิ๊กเพื่อดาวโหลด** >>>หนังสือขออนุญาตให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการสัมมนาระหว่างการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1 (ขอให้นักศึกษา ดาวโหลดหนังสือ และระบุชื่อโรงเรียนให้ถูกต้อง พร้อมนำส่งให้ผู้อำนวยการโรงเรียนเพื่อพิจารณาอนุญาตต่อไป) ระบุชื่อโรงเรียนตรงรอยประ ดังภาพ **คลิ๊กเพื่อดาวโหลด**แนวทางการสัมมนาฯ(สำคัญมาก) (File PDF) **คลิ๊กเพื่อดาวโหลด** ตารางและกำหนดการเข้าร่วม โครงการสัมมนาฯ(File PDF)  

ประกาศ วันที่ 25 ต.ค. 59 **นักศึกษาจะต้องแต่งกายให้ถูกต้องเรียบร้อยตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเท่านั้น ................................................................................................................. ประกาศ วันที่ 17 ต.ค. 59 กำหนดการจัดสัมมนานำเสนอผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ................................................................................................................. ประกาศ วันที่ 8 ต.ค. 59 **คลิ๊กเพื่อดาวโหลด** แบบสรุปบัญชีลงเวลาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา การรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการส่งตัวกลับจากการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา **สำหรับรายวิชาการปฏิบัติการสอน 1  1/2559 **สำหรับรายวิชาการปฏิบัติการสอน 2  1/2559 ............................................................................................................ ประกาศ วันที่ 19...

ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่มีความต้องการรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ปีการศึกษา 2559 (สิ้นสุดวันสำรวจ 20 มี.ค.59) <<LINK_ไฟล์ PDF>>  รายชื่อโรงเรียน(ข้อมูลครู/ข้อมูลความต้องการ) <<LINK_ไฟล์ PDF>>  รายชื่อโรงเรียน(ข้อมูลสวัสดิการที่ให้นักศึกษาได้) **แนะนำสั่งพิมพ์ในกระดาษ F14 เพื่อให้ได้ขนาดที่มาตรฐาน** โรงเรียน เพิ่มเติม <<LINK_ไฟล์ PDF>>  รายชื่อโรงเรียนที่มีความประสงค์รับนักศึกษา เพิ่มเติม .............................................................................................. <<LINKดาวโหลด>>  ปฏิทินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ปีการศึกษา 2559 ............................................................................................... หมายเหตุ **นักศึกษามีความประสงค์จะไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ณ โรงเรียนในพื้นที่ต่างจังหวัด...

คลิ๊กที่นี้!! เพื่อดาวโหลดแบบประเมิน

ดาวโหลด>> แบบประเมินอาจารย์นิเทศก์  รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ดาวโหลด >> แบบประเมินอาจารย์นิเทศก์ รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

......................................................................................................................................... กำหนดการส่งแบบประเมินจากโรงเรียนฝึกประสบการณ์ฯ รายวิชา การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (วันที่ 21 และ 23 ก.พ.2559) (ไม่รวมกับปฏิบัติการสอน2)  

>> รายงานข้อมูลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา << >> รายงานข้อมูลครูพี่เลี้ยง << >> ตรวจสอบการส่งข้อมูลการปฏิบัติการสอน << >>ตรวจสอบการส่งข้อมูลครูพี่เลี้ยง<< หมายเหตุ 1.เข้าสู่ระบบ gmail ก่อนการรายงานข้อมูล 2.สามารถแก้ไขข้อมูลได้ ผ่านระบบ gmail 3.หมดเขตส่งข้อมูลวันที่ 20 ก.พ. 59

ประกาศ!!! นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร5 ปี ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการจัดทำใบประกอบวิชาชีพครูผ่านโปรแกรม KSP BUNDIT ในวันที่ 9 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมช้างเผือก ณ อาคาร 41 คณะครุศาสตร์ เวลา (10.00 น.-12.00 น.) นักศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์,คณะอุตสาหกรรมฯ,คณะเกษตรฯ เวลา (13.30 น.-15.30...