หมายเหตุ **กรณีโรงเรียนที่ยังไม่ได้รับหนังสือนำส่ง กรุณา ติดต่อ มาที่เบอร์โทรศัพท์ 0868732033 **กรณีโรงเรียนในต่างจังหวัดที่มีความต้องการรับนักศึกษา กรุณา ติดต่อ มาที่เบอร์โทรศัพท์ 0868732033

ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนที่แจ้งความต้องการรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ **ดาวโหลดตารางรายชื่อโรงเรียน**

วันอังคารที่ 12 ม.ค.59 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นำส่งหนังสือ สำรวจความต้องการรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 โดยนำส่งไว้ทีตู้จดหมายของทุกโรงเรียน ใน สพป.สร. 3 และ นำส่งที่กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 ทุกโรงเรียนทุกโรงเรียนสามารถรับหนังสือ และ ดำเนินการตามรายละเอียดที่ระบุไว้ ‪#‎สำรวจโรงเรียนฝึกสอน59‬ **จะดำเนินการส่งหนังสือไปยัง สพป.สร. 2 ในวันอังคารที่...

วันอังคารที่ 12 ม.ค.59 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นำส่งหนังสือ สำรวจความต้องการรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 โดยนำส่งไว้ทีตู้จดหมายของทุกโรงเรียน ใน สพป.สร. 3 และ นำส่งที่กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 ทุกโรงเรียน ทุกโรงเรียนสามารถรับหนังสือ และ ดำเนินการตามรายละเอียดที่ระบุไว้ ‪#‎สำรวจโรงเรียนฝึกสอน59‬ **จะดำเนินการส่งหนังสือไปยัง สพป.สร. 2 ในวันอังคารที่ 13 ม.ค....

วันพุธที่ 13 ม.ค.59 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นำส่งหนังสือ สำรวจความต้องการรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 โดยนำส่งไว้ทีตู้จดหมายของทุกโรงเรียน ใน สพป.สร. 2 และ นำส่งที่โรงเรียนในสังกัด มท. ทุกโรงเรียน ทุกโรงเรียนสามารถรับหนังสือ และ ดำเนินการตามรายละเอียดที่ระบุไว้ ‪#‎สำรวจโรงเรียนฝึกสอน59‬ ** สำหรับโรงเรียนต่างจังหวัด ที่มีความประสงค์จะขอรับนักศึกษาฯ ขอให้ติดต่อ ที่ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยตรง...